1)

Αν δεν υπάρχει δημιούργησε ένα child theme. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το plugin “Orbisius Child Theme Creator” από “Svetoslav Marinov (Slavi)”.

Δημιούργησε ένα φάκελο μέσα με το όνομα “includes”.
“public_html/wp-content/themes/Divi-child-theme/includes”

2)

Μέσα στο φάκελο “includes” φτιάξε ένα αντίγραφο του αρχείου “ContactForm.php”
Αυτό το αρχείο βρίσκετε στο “public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module”
Αυτό θα πρέπει να είναι κάπως έτσι: “public_html/wp-content/themes/Divi-child-theme/includes/ContactForm.php”

3)

Επεξεργάσου το αρχείο “ContactForm.php” του φακέλου “includes” .
Στην αρχή του, άλλαξε το όνομα της κλάσης και την παράμετρο “vb_support” στην function “init()” να είναι off.
Αυτό θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:

//class ET_Builder_Module_Contact_Form extends ET_Builder_Module_Type_WithSpamProtection {
class Custom_ET_Builder_Module_Contact_Form extends ET_Builder_Module_Type_WithSpamProtection {<br />

function init() {<br />
parent::init();
<p>$this-&gt;name = esc_html__( 'Contact Form', 'et_builder' );<br />
$this-&gt;plural = esc_html__( 'Contact Forms', 'et_builder' );<br />
$this-&gt;slug = 'et_pb_contact_form';<br />$this-&gt;vb_support = 'off';<br />
$this-&gt;child_slug = 'et_pb_contact_field';<br />
$this-&gt;child_item_text = esc_html__( 'Field', 'et_builder' );</p>
Ψάξε για την παρακάτω γραμμή:

$et_pb_captcha = sprintf('
                        <div class="et_pb_contact_right">
                                <p class="clearfix">
                                        <span class="et_pb_contact_captcha_question">%1$s</span> = <input type="text" size="2" class="input et_pb_contact_captcha" data-first_digit="%3$s" data-second_digit="%4$s" value="" name="et_pb_contact_captcha_%2$s" data-required_mark="required" autocomplete="off">
                                </p>
                        </div><!-- .et_pb_contact_right -->'
,
                        sprintf( '%1$s + %2$s', esc_html( $et_pb_first_digit ), esc_html( $et_pb_second_digit ) ),
                        esc_attr( $et_pb_contact_form_num ),
                        esc_attr( $et_pb_first_digit ),
                        esc_attr( $et_pb_second_digit )
                );
Όταν την βρεις αντέγραψε από κάτω της την παρακάτω γραμμή , αντικαθιστώντας το “smobilesoft.com” με το δικό σου url.
Αυτό θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:

$et_pb_captcha = sprintf( '
        <div class="et_pb_contact_right">
                <p class="clearfix">
                        <span class="et_pb_contact_captcha_question">%1$s</span> <img src='
http://smobilesoft.com/wp-content/themes/Divi-child-theme/imgeq.jpg' style="vertical-align: top;"> <input type="text" size="2" class="input et_pb_contact_captcha" data-first_digit="%3$s" data-second_digit="%4$s" value="" name="et_pb_contact_captcha_%2$s" data-required_mark="required" style="vertical-align: top;max-width: 80px;text-align: center;padding-top: 0px;font-size: 30px;">                  
                </p>
        </div> <!-- .et_pb_contact_right -->',
    sprintf( '
<img src='/http://smobilesoft.com/wp-content/themes/Divi-child-theme/img%1$s.jpg'> <img src='http://smobilesoft.com/wp-content/themes/Divi-child-theme/imgplus.jpg'> <img src='http://smobilesoft.com/wp-content/themes/Divi-child-theme/img%2$s.jpg'>', esc_html( $et_pb_first_digit ), esc_html( $et_pb_second_digit ) ),
    esc_attr( $et_pb_contact_form_num ),
    esc_attr( $et_pb_first_digit ),
    esc_attr( $et_pb_second_digit )
    );
Και τέλος βάλε σε σχόλιο την τελευταία γραμμή.
Αυτό θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:

}

//new ET_Builder_Module_Contact_Form();

4)

Επεξεργάσου το “functions.php” του child theme.
Πρόσθεσε τον παρακάτω κώδικα:

/*================================================
#Load custom Contact Form Module
================================================*/

function divi_custom_contact_form() {
        get_template_part( '/includes/ContactForm' );
        $dcfm = new Custom_ET_Builder_Module_Contact_Form();
        remove_shortcode( 'et_pb_contact_form' );
        add_shortcode( 'et_pb_contact_form', array( $dcfm, '_render' ) );
}

add_action( 'et_builder_ready', 'divi_custom_contact_form' );

5)

Στο φάκελο “public_html/wp-content/themes/Divi-child-theme”ανέβασε όλα τις εικόνες των αριθμών και των σημάτων.
Υπάρχουν έτοιμα στο παρακάτω αρχείο:
catpcha_images

Έτοιμο!!!!!

Μπορείς να δημιουργήσεις τις δικές σου εικόνες, απλά πρέπει να διατηρήσεις την ονοματολογία:

img1.jpg για το 1, img2.jpg για το 2 μέχρι και το 15.
imgeq.jpg για το “=” και imgplus.jpg για το “+”.
Κοντά στα 60pixels θα είναι νια χαρά.